Dr Jing Li's Group


  Department of Bioinformatics and Biostatistics

  Shanghai Jiao Tong University


生物信息学博士后岗位

<申请条件>

* 近三年在相关方向获博士学位(生物信息学、计算科学、统计学等)

* 较好的数据分析背景,有组学数据分析经验者优先

* 具备较强编程基础((Python | Perl | C | C++ | Java) & R)

* 至少有1篇英文论文已发表或被正式接收

* 良好的合作与沟通能力


有意申请者请发送如下申请材料(中英文均可)到邮箱:jing(Dot)li(AT)sjtu.edu.cn (李婧)

1. 个人简历

2. 个人陈述(一页为宜)

3. 三名推荐人联系方式


©2012-2018 Jing Li